Studijní obory

Proč studovat obor automatického řízení a aplikované informatiky?

  • Studenti mají možnost studovat všechny tři stupně vysokoškolského vzdělání (bakalářský, navazující magisterský i doktorský studijní program).
  • V rámci studia mají studenti přístup k špičkovému technickému vybavení a aktuálnímu softwaru (vývojové nástroje Microsoft, Matlab, InTouch, LabView a další).
  • Předměty jsou podpořeny jednoduše dostupnými studijními materiály včetně moderních informačních zdrojů (e-learning).
  • Studenti oboru úspěšně vyjíždějí na zahraniční stáže na univerzitách i přímo do praxe.
  • Absolventi oboru nemají problém s uplatněním na trhu práce (hledejte na pracovních portálech klíčové slovo automatizace).
  • Absolventi oboru jsou za svou práci nadprůměrně finančně ohodnoceni.
  • Naučíme vás techniku, jak sbalit každou holku… 🙂

Bakalářský studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení

Číslo oboru: 3902R001
Garant oboru: doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.

Absolventi získají široké znalosti konceptů a metod z oblasti návrhu a provozu měřicích, diagnostických a řídicích systémů průmyslových zařízení. Rovněž získají znalosti z teorie i aplikací automatizace a informatiky do praktického využití počítačů a jejich sítí pro různé oblasti počítačové podpory řízení výrobních procesů a technicko-ekonomických úloh.
Absolventi jsou schopni řešit praktické problémy při zavádění počítačové podpory řízení výrobních systémů. Budou schopni použít nástroje vizualizačního software průmyslové automatizace a navrhovat a vytvářet aplikace výrobních informačních systémů, konfigurovat operační systém z hlediska administrátora, vytvářet jednoduché sítě a administrovat je. Z oblasti návrhu měřicích, diagnostických a řídicích systémů budou absolventi schopni vyhledat, utřídit a interpretovat relevantní informace pro řešení praktických problémů. Budou schopni navrhovat a realizovat jednoduché aplikace logického řízení, seřizovat parametry PID regulátorů.
Absolvent bakalářského studia s titulem Bc. si může dále prohloubit své znalosti a kvalifikaci ve vyšší navazující formě studia – magisterském programu a získat tak následně titul inženýr.

Navazující magisterský studijní obor

Automatické řízení a inženýrská informatika

Číslo oboru: 3902T004
Garant oboru: prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.

Absolventi získají hlubší znalosti z teorie a prostředků automatického řízení a jejich vývojových trendů, metod identifikace, simulace a optimalizace systémů a důkladně si osvojí práci s počítači po stránce technické a programové. Hlavní důraz je však kladen na připravenost a schopnost rozvíjet a prakticky využívat systémovou integraci při řešení technických problémů. Absolventi jsou schopni analyzovat, simulovat a projektovat složité výrobní, technologické a informační procesy a zařízení, navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků měřicí a počítačové techniky. V konkrétních aplikacích jsou schopni využívat a dále rozvíjet počítačovou podporu v provozní, konstrukčně-projekční a vědecko-výzkumné činnosti při zvládnutí cizojazyčné interakce.

Vedle základního profilu se obor hlouběji zaměřuje na technické prostředky řídicích, informačních a mechatronických systémů, operační systémy, správu a využívání počítačových sítí, moderní metody zpracování signálů a statistiky, databázové aplikace, znalostní inženýrství, řízení projektů, technologii programování, management a marketing malých a středních firem. Vzhledem k rozsáhlému strojnímu i ekonomickému základu se absolvent uplatní i v organizaci a řízení realizačních týmů v oblasti informačních služeb, při ekonomické analýze a její interpretaci do informačních podnikových systémů.

V zaměření „Aplikovaná informatika“ si prohloubí znalosti z počítačových systémů a sítí, softwarového inženýrství, databázových a expertních systémů. Profil absolventa této specializace je zaměřen na schopnost koncipovat a řídit malé a střední firmy a organizace, s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy s důrazem na internetovské technologie a nástroje. Dále je schopen koncipovat a řídit specializované firmy zabývající se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, informační a řídicí techniky a programového vybavení.

V zaměření „Automatické řízení“ si prohloubí znalosti z analýzy a syntézy systémů řízení, projektování a optimalizace a v zaměření „Mechatronické systémy“ získá další znalosti z mechatroniky, elektrotechniky a robotiky. Absolvent je tak připraven pro provoz systémů řízení z pohledu technicko-výrobního, při zvládnutí manažerských aspektů informačních systémů a jejich implementaci v oblasti podnikového řízení.

Absolventi magisterského studia se jako inženýři uplatní v technických, provozních, obchodních i řídicích funkcích malých a středních podniků, útvarech informatiky, ekonomiky a řízení, managementu a marketingu ve výrobní i nevýrobní sféře, ve všech odvětvích průmyslu, stavebnictví, obchodu, dopravy a spojů.

Po získání praxe a dalších odborných zkušeností mohou zastávat vedoucí funkce v projekčních, technických a řídicích útvarech podniků, v orgánech státní správy, popř. působit jako učitelé odborných předmětů na školách středních i vysokých a dále po zvýšení kvalifikace v doktorském studiu jako vědecko-výzkumní pracovníci.

Doktorský studijní obor

Řízení strojů a procesů

Číslo oboru: 3902V056
Předseda celoškolské oborové rady: prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.

Doktorské studium ve studijním oboru Řízení strojů a procesů nabízí absolventům magisterských studijních programů z oblasti strojního inženýrství, automatizace a mechatroniky prohloubení znalostí v teoretických disciplínách z oblasti automatického řízení (aplikovaná matematika, identifikace, simulace a optimalizace systémů), dále v aplikačních oblastech řízení strojů a procesů, tj. realizaci víceúrovňových a distribuovaných systémů řízení (počítačová podpora inženýrských činností), v oblasti realizace a řízení tekutinových (hydraulických a pneumatických) systémů, v oblasti technických prostředků řízení a diagnostiky strojů a procesů (mikropočítačové měřicí, diagnostické a řídicí systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy). V rámci experimentální činnosti si doktorandi osvojí základní metody výzkumné a vývojové práce v oblasti návrhu řídicích algoritmů, řídicích systémů, hydraulických a pneumatických mechanizmů, vývoje řídicích programů a výrobních informačních systémů.